Subsidies

Lees altijd eerst de algemene subsidieverordening 2017 (ASV), die voor alle subsidies geldt. Hierin staan de voorwaarden en de regels voor het aanvragen en verantwoorden van een subsidie. Per subsidie staat in de subsidieregelingen voor welke activiteiten u subsidie kunt aanvragen. Ook leest u hier de uitzonderingen ten opzichte van de ASV. 

Let op de aanvraagtermijnen voordat u subsidie aanvraagt.

Aanvragen die niet compleet of op tijd bij ons binnen zijn, nemen wij niet in behandeling.

Voorwaarden en regels voor alle subsidies

Digitaal aanvragen met eHerkenning

U kunt uw aanvraag digitaal indienen. Hiervoor heeft u eHerkenning nodig met betrouwbaarheidsniveau 2+. Er zijn kosten verbonden voor het aanvragen van eHerkenning. Alleen organisaties die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel  kunnen met eHerkenning aanvragen.

Een natuurlijk persoon of een groep van natuurlijke personen kunnen subsidie aanvragen met DigiD. Dit geldt alleen voor de subsidieregelingen aanjaagbudget transformatie sociaal domein, cultuur, evenementen, jeugd, maatschappelijke dienstverlening en nieuwe culturele initiatieven.

Wie kunnen subsidie aanvragen?

 • een bij notariële akte opgerichte rechtspersoon, zoals organisaties, stichtingen, verenigingen;
 • een natuurlijk persoon*;
 • een groep van natuurlijke personen*

*Natuurlijke personen kunnen alleen een subsidie aanvragen voor aanjaagbudget transformatie sociaal domein, cultuur, evenementen, jeugd, maatschappelijke dienstverlening en nieuwe culturele initiatieven.

Vereiste bijlagen bij een subsidie-aanvraag

In de ASV (artikel 6) en in de subsidieregeling staat welke bijlagen u moet meesturen met de aanvraag. U moet altijd de volgende documenten toevoegen:

 • het aanvraagformulier
 • een begroting van baten en lasten

Vraagt u voor de eerste keer subsidie aan, stuur dan ook de volgende documenten mee:

 • uw oprichtingsakte of statuten
 • jaarverslag, jaarrekening of balans van het voorgaande jaar

Aanvragen die niet compleet of op tijd bij ons binnen zijn, nemen wij niet in behandeling. Als u de subsidie digitaal aanvraagt, kunt u de bijlagen aan het eind van uw aanvraag toevoegen.

Vereiste bijlagen bij een aanvraag tot vaststelling

In de ASV (artikelen 14, 15 en 16) staat wanneer en hoe u uw subsidie moet verantwoorden. Uitzonderingen hierop staan in de betreffende subsidieregeling en/of in uw beschikking. In de meeste gevallen stuurt u:

 • het formulier aanvraag tot vaststelling
 • een inhoudelijk en financieel verslag

Formulieren indienen

Als u de formulieren niet online invult maar uitprint en invult dan kunt u het formulier per mail OF per post versturen. Doe dit niet allebei want dan wordt uw aanvraag meerdere keren geregistreerd, dit zorgt voor verwarring.

U krijgt in beide gevallen een ontvangstbevestiging.

 • Mail naar: gemeente@capelleaandenijssel.nl.
 • Of verstuur per post naar: Gemeente Capelle aan den IJssel, College van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

Halfjaarrapportage indienen

Ontvangt u een jaarlijkse subsidie die gelijk is aan € 50.000 of hoger? Dan moet u voor 1 september 2018 bij het college een tussenrapportage indienen over de eerste 6 maanden dat u subsidie ontvangt.

Hiervoor levert u in:

 • formulier halfjaarrapportage
 • de voortgang van de activiteiten
 • de inkomsten en uitgaven

Halfjaarrapportage inleveren

Of vul het formulier halfjaarrapportage subsidie (pdf, 35 KB)

Vragen?

Heeft u na het lezen van de ASV en de betreffende subsidieregeling nog vragen? Neem contact op met de medewerker subsidiezaken via telefoonnummer 14010 of stuur een e-mail.

Mail subsidiezakenSamenleving@capelleaandenijssel.nl

Subsidie Aanjaagbudget transformatie sociaal domein

Capellenaren en organisaties op het gebied van welzijn, zorg en maatschappelijke dienstverlening kunnen hun plan indienen voor innovaties in het sociaal domein. Voor de jaren 2017, 2018 en 2019 is jaarlijks € 300.000 beschikbaar voor initiatieven.

Voor de online aanvragen heeft u eHerkenning 2+ nodig.

Subsidie aanvragen Vaststelling aanvragen

U meldt uw initiatief aan bij de gemeente door een e-mail met een korte omschrijving te sturen.

SubsidiezakenSamenleving@capelleaandenijssel.nl.

Overleg met een gemeentelijk adviseur

Een adviseur van de gemeente neemt vervolgens contact met u op om met u van gedachten te wisselen over hoe uw initiatief het best kan bijdragen aan de transformatie van het sociaal domein. Daarbij maken we afspraken over de uitvoering, kennisdeling en evaluatie. U kunt gevraagd worden uw initiatief te presenteren aan de verantwoordelijke wethouders.

Documenten:

Subsidie AED

Als u een Automatische Externe Defibrillator (AED) in de openbare ruimte plaatst, kunt u subsidie aanvragen voor de aanschaf, het onderhoud en de verzekering van de AED. U krijgt maximaal 1.000 euro.

Reanimatie met een AED vergroot de overlevingskansen van iemand met een hartaanval. Lees meer over AED’s op de website van het Rode Kruis.

Voor de online aanvragen heeft u eHerkenning 2+ nodig.

Subsidie aanvragen Vaststelling aanvragen

Wanneer aanvragen?

Een aanvraag om subsidie moet uiterlijk op 1 oktober 2020 zijn ingediend.

Wie kan aanvragen?

Subsidie wordt verstrekt aan een bij notariële akte opgerichte persoon.

Documenten:

Subsidie Armoedebeleid

Wilt u subsidie aanvragen om armoede te voorkomen en bestrijden, of de eigen kracht van Capellenaren met weinig geld versterken en hun deelname aan de samenleving vergroten? 

Voor de online aanvragen heeft u eHerkenning 2+ nodig.

Subsidie aanvragen Vaststelling aanvragen

Wanneer aanvragen?

 • een jaarlijkse subsidie: vóór 1 april 2018 voor activiteiten van 1 januari  tot en met 31 december 2019.
 • Vraagt u voor het eerst subsidie aan per kalenderjaar: uiterlijk 1 oktober 2018 voor activiteiten van 1 januari  tot en met 31 december 2019.
 • een NIET-jaarlijkse subsidie: vanaf 1 oktober van het jaar voorafgaand tot uiterlijk 10 weken voordat de activiteiten beginnen.

Wie kan aanvragen?

Een bij notariële akte opgerichte rechtspersoon.

Documenten:

Subsidie Brede School Netwerken (BSN)

Wilt u subsidie aanvragen voor naschoolse, kortlopende educatieve activiteiten voor Capelse basisschoolkinderen? En vergroten de activiteiten de talenten, de sociaal-emotionele vaardigheden en dragen bij aan de zelfreflectie van de kinderen?

Voor de online aanvragen heeft u eHerkenning 2+ nodig.

Subsidie aanvragen Vaststelling aanvragen

Wanneer aanvragen?

 • voor activiteiten van het begin van het schooljaar tot en met 31 december: uiterlijk 15 juli van hetzelfde kalenderjaar.
 • voor activiteiten die starten vanaf 1 januari tot het einde van het schooljaar: uiterlijk 15 november van het voorafgaande kalenderjaar.
 • voor stedelijke BSN-activiteiten in 2019: vanaf 1 oktober 2018 tot uiterlijk 10 weken voordat de activiteiten beginnen.

Documenten:

Subsidie Buurtwerk

Wilt u subsidie aanvragen voor wijk- en/of buurtgerichte activiteiten?

Voor de online aanvragen heeft u eHerkenning 2+ nodig.

Subsidie aanvragen Vaststelling aanvragen

Wanneer aanvragen?

 • een jaarlijkse subsidie: vóór 1 april 2018 voor activiteiten van 1 januari  tot en met 31 december 2019.
 • Vraagt u voor het eerst subsidie aan per kalenderjaar: uiterlijk 1 oktober 2018 voor activiteiten van 1 januari  tot en met 31 december 2019.
 • een NIET-jaarlijkse subsidie: vanaf 1 oktober van het jaar voorafgaand tot uiterlijk 10 weken voordat de activiteiten beginnen.

Documenten:

Subsidie Cultuur

Wilt u subsidie aanvragen voor beeldende kunst, podiumkunsten, muziekeducatie, bibliotheek of lokale omroep?

Voor de online aanvragen heeft u eHerkenning 2+ nodig.

Subsidie aanvragen Vaststelling aanvragen

Wanneer aanvragen?

 • een jaarlijkse subsidie: vóór 1 april 2018 voor activiteiten van 1 januari  tot en met 31 december 2019.
 • Vraagt u voor het eerst subsidie aan per kalenderjaar: uiterlijk 1 oktober 2018 voor activiteiten van 1 januari  tot en met 31 december 2019.
 • een NIET-jaarlijkse subsidie: vanaf 1 oktober van het jaar voorafgaand tot uiterlijk 10 weken voordat de activiteiten beginnen.

Wie kan aanvragen?

Subsidie wordt verstrekt aan:

 • een bij notariële akte opgerichte rechtspersoon
 • een natuurlijk persoon
 • een groep van natuurlijke personen

Documenten:

Subsidie Evenementen

Wilt u subsidie aanvragen voor het organiseren van een evenement?

Voor de online aanvragen heeft u eHerkenning 2+ nodig.

Subsidie aanvragen Vaststelling aanvragen

Wanneer aanvragen?

 • Voor activiteiten in 2018: vanaf 1 oktober 2017 tot uiterlijk 10 weken voordat de activiteiten beginnen.

Wie kan aanvragen?

Subsidie wordt verstrekt aan:

 • een bij notariële akte opgerichte rechtspersoon
 • een natuurlijk persoon
 • een groep van natuurlijke personen

Documenten:

Subsidie Gezondheidsbeleid

Wilt u subsidie aanvragen om activiteiten te organiseren die overgewicht, diabetes, roken, schadelijk alcoholgebruik, verslaving en depressie tegengaan of voorkomen? Of activiteiten voor preventieve gezondheidszorg voor ouderen?

Voor de online aanvragen heeft u eHerkenning 2+ nodig.

Subsidie aanvragen Vaststelling aanvragen

Wanneer aanvragen?

 • een jaarlijkse subsidie: vóór 1 april 2018 voor activiteiten van 1 januari  tot en met 31 december 2019.
 • Vraagt u voor het eerst subsidie aan per kalenderjaar: uiterlijk 1 oktober 2018 voor activiteiten van 1 januari  tot en met 31 december 2019.
 • een NIET-jaarlijkse subsidie: vanaf 1 oktober van het jaar voorafgaand tot uiterlijk 10 weken voordat de activiteiten beginnen.

Documenten:

Subsidie Integratiebeleid

Voor de online aanvragen heeft u eHerkenning 2+ nodig.

Subsidie aanvragen Vaststelling aanvragen

Wanneer aanvragen?

 • een jaarlijkse subsidie: vóór 1 april 2018 voor activiteiten van 1 januari  tot en met 31 december 2019.
 • Vraagt u voor het eerst subsidie aan per kalenderjaar: uiterlijk 1 oktober voor activiteiten van 1 januari  tot en met 31 december 2019.
 • een NIET-jaarlijkse subsidie: vanaf 1 oktober van het jaar voorafgaand tot uiterlijk 10 weken voordat de activiteiten beginnen.

Documenten:

Subsidie Jeugd

Wilt u subsidie aanvragen voor activiteiten die aansluiten bij de speerpunten van ons jeugdbeleid?

Voor de online aanvragen heeft u eHerkenning 2+ nodig.

Subsidie aanvragen Vaststelling aanvragen

Wanneer aanvragen?

 • een jaarlijkse subsidie: vóór 1 april 2018 voor activiteiten van 1 januari  tot en met 31 december 2019.
 • Vraagt u voor het eerst subsidie aan per kalenderjaar: uiterlijk 1 oktober 2018 voor activiteiten van 1 januari  tot en met 31 december 2019.
 • een NIET-jaarlijkse subsidie: vanaf 1 oktober van het jaar voorafgaand tot uiterlijk 10 weken voordat de activiteiten beginnen.

Wie kan aanvragen?

Subsidie wordt verstrekt aan:

 • een bij notariële akte opgerichte rechtspersoon;
 • een natuurlijk persoon;
 • een groep van natuurlijke personen.

Documenten:

Subsidie Jeugdsport

Wilt u een subsidie voor jeugdsport aanvragen?

Voor de online aanvragen heeft u eHerkenning 2+ nodig.

Subsidie aanvragen

Wanneer aanvragen?

Voor activiteiten in 2019: vóór 1 mei 2018.

Wie kan aanvragen?

Alleen sportverenigingen met jeugdleden.

Documenten:

Subsidie Maatschappelijke Dienstverlening

Wilt u subsidie aanvragen voor een activiteit voor ouderen, gehandicapten, afasiepatiënten, veteranen? Of gaat het om EHBO of Slachtofferhulp? Of biedt u een laagdrempelige algemene voorziening om vereenzaming van minder zelfredzame burgers te voorkomen?

Voor de online aanvragen heeft u eHerkenning 2+ nodig.

Subsidie aanvragen Vaststelling aanvragen

Wanneer aanvragen?

 • een jaarlijkse subsidie: vóór 1 april 2018 voor activiteiten van 1 januari  tot en met 31 december 2019.
 • Vraagt u voor het eerst subsidie aan per kalenderjaar: uiterlijk 1 oktober 2018 voor activiteiten van 1 januari  tot en met 31 december 2019.
 • een NIET-jaarlijkse subsidie: vanaf 1 oktober van het jaar voorafgaand tot uiterlijk 10 weken voordat de activiteiten beginnen.

Wie kan aanvragen?

Afhankelijk van de activiteit wordt subsidie verstrekt aan:

 • een bij notariële akte opgerichte rechtspersoon;
 • een natuurlijk persoon;
 • een groep van natuurlijke personen.

Documenten:

Subsidie Milieueducatie

Wilt u subsidie aanvragen om een kinderboerderij of heemtuin aan de ’s Gravenweg in Capelle aan den IJssel te beheren, in stand te houden en open te stellen voor bezoek. Of organiseert u een activiteit op het gebied van milieu-educatie?

Voor de online aanvragen heeft u eHerkenning 2+ nodig.

Subsidie aanvragen Vaststelling aanvragen

Wanneer aanvragen?

 • een jaarlijkse subsidie: vóór 1 april 2018 voor activiteiten van 1 januari  tot en met 31 december 2019.
 • Vraagt u voor het eerst subsidie aan per kalenderjaar: uiterlijk 1 oktober 2018 voor activiteiten van 1 januari  tot en met 31 december 2019.
 • een NIET-jaarlijkse subsidie: vanaf 1 oktober van het jaar voorafgaand tot uiterlijk 10 weken voordat de activiteiten beginnen.

Documenten:

Subsidie Nieuwe Culturele Initiatieven

Wilt u een nieuw cultureel initiatief opzetten? Dan geven we u graag een steuntje in de rug. We stellen hiervoor jaarlijks 25.000 euro beschikbaar.

Voor de online aanvragen heeft u eHerkenning 2+ nodig.

Subsidie aanvragen Vaststelling aanvragen

Wanneer aanvragen?

 • Om mee te dingen bij de verdeling van het subsidieplafond voor initiatieven in 2018: vanaf 1 oktober tot uiterlijk 31 december 2017.
 • Om in aanmerking te komen voor een subsidie uit eventueel de resterende middelen voor initiatieven in 2018: vanaf 1 januari 2018  tot uiterlijk 10 weken voordat de activiteiten beginnen.

Wie kan aanvragen?

Subsidie wordt verstrekt aan:

 • een bij notariële akte opgerichte rechtspersoon;
 • een natuurlijk persoon;
 • een groep van natuurlijke personen. 

Documenten:

Subsidie Onderwijsachterstanden

Wilt u subsidie aanvragen voor activiteiten om onderwijsachterstanden te voorkomen of bestrijden of de taalontwikkeling van kinderen bevorderen?

Voor de online aanvragen heeft u eHerkenning 2+ nodig.

Subsidie aanvragen Vaststelling aanvragen

Wanneer aanvragen?

 • een jaarlijkse subsidie voor 2019: vóór 1 november 2018
 • een NIET jaarlijkse subsidie 2018:  vanaf 1 november 2017 tot uiterlijk 10 weken voordat activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

Wie kan aanvragen?

Afhankelijk van de activiteit wordt subsidie verstrekt aan:

 • de schoolbesturen (voor speciaal basisonderwijs en voor voortgezet onderwijs) in de gemeente Capelle aan den IJssel;
 • een bij notariële akte opgerichte rechtspersoon.

Documenten:

Subsidie Peuteropvang

Wilt u subsidie aanvragen voor Peuteropvang?

Voor de online aanvragen heeft u eHerkenning 2+ nodig.

Subsidie aanvragen Vaststelling aanvragen

Wanneer aanvragen?

 • een jaarlijkse subsidie: vóór 1 februari 2018 voor activiteiten van 1 januari tot en met 31 december 2018.
 • een jaarlijkse subsidie: vóór 1 oktober 2018 voor activiteiten van 1 januari  tot en met 31 december 2019.

Wie kan aanvragen?

Subsidie wordt verstrekt aan een bij notariële akte opgerichte rechtspersoon die aanbieder is van peuteropvang in Capelle aan den IJssel die voldoet aan de vereisten uit het Kwaliteitskader peuteropvang Capelle aan den IJssel.

Documenten:

Subsidie Prestatiesport

Heeft uw vereniging een seniorenteam dat uitkomt op het hoogste of op het één na hoogste niveau in de landelijke competitie, die niet beroepsmatig van aard is? Kijk dan of u in aanmerking komt voor een subsidie Prestatiesport?

Voor de online aanvragen heeft u eHerkenning 2+ nodig.

Subsidie aanvragen

Wanneer aanvragen?

Voor activiteiten in 2019: vóór 1 september 2018.

Wie kan aanvragen?

Alleen sportverenigingen. 

Documenten:

Subsidie Speeltuin, Speeluitleen en Speel-o-theek

Wilt u subsidie aanvragen voor activiteiten die te maken hebben met een speeltuin, speel-o-theek of speeluitleen?

Voor de online aanvragen heeft u eHerkenning 2+ nodig.

Subsidie aanvragen Vaststelling aanvragen

Wanneer aanvragen?

 • een jaarlijkse subsidie: vóór 1 april 2018 voor activiteiten van 1 januari  tot en met 31 december 2019.
 • Vraagt u voor het eerst subsidie aan per kalenderjaar: uiterlijk 1 oktober 2018 voor activiteiten van 1 januari  tot en met 31 december 2019.
 • een NIET-jaarlijkse subsidie: vanaf 1 oktober van het jaar voorafgaand tot uiterlijk 10 weken voordat de activiteiten beginnen.

Documenten:

Subsidie Sport en Sportieve Recreatie

Wilt u subsidie aanvragen voor activiteiten om leerlingen van het basisonderwijs kennis te laten maken met diverse takken van sport? Of wilt u gehandicapten of (ex-)hartpatiënten onder deskundige begeleiding laten sporten? Of wilt u Capellenaren in georganiseerd verband deel laten zwemmen?

Voor de online aanvragen heeft u eHerkenning 2+ nodig.

Subsidie aanvragen Vaststelling aanvragen

Wanneer aanvragen?

 • een jaarlijkse subsidie: vóór 1 april 2018 voor activiteiten van 1 januari  tot en met 31 december 2019.
 • Vraagt u voor het eerst subsidie aan per kalenderjaar: uiterlijk 1 oktober 2018 voor activiteiten van 1 januari  tot en met 31 december 2019.
 • een NIET-jaarlijkse subsidie: vanaf 1 oktober van het jaar voorafgaand tot uiterlijk 10 weken voordat de activiteiten beginnen.

Documenten:

Subsidie Vakantie-activiteiten

Wilt u subsidie aanvragen voor vakantie-activiteiten voor jeugd en jongeren?

Voor de online aanvragen heeft u eHerkenning 2+ nodig.

Subsidie aanvragen Vaststelling aanvragen

Wanneer aanvragen?

Voor activiteiten in 2018: vanaf 1 oktober 2017 tot uiterlijk 10 weken voordat de activiteiten beginnen.

Documenten:

Subsidie Stimulering Vrijwilligerswerk

Wilt u subsidie aanvragen om vrijwilligerswerk te stimuleren door vrijwilligersorganisaties binnen Capelle aan den IJssel?

Voor de online aanvragen heeft u eHerkenning 2+ nodig.

Subsidie aanvragen Vaststelling aanvragen

Wanneer aanvragen?

Voor activiteiten in 2019: vóór 1 oktober 2018.

Wie kan aanvragen?

Een bij notariële akte opgerichte rechtspersoon die vrijwilligersorganisatie is.

Bijlagen

Vergeet niet de bijlagen mee te sturen:

 • Lijst met de vrijwilligers waarvoor u subsidie vraagt (naam, adres, handtekening, gewerkte uren en een korte functieomschrijving).
 • Voor recreatieve en op ontspanning gerichte organisaties: het aantal personen dat bij de organisatie is aangesloten.
 • Een beschrijving van hoe u de subsidie zal besteden.

Documenten:

Subsidieregister

Per kwartaal plaatsen wij een update van het overzicht van alle verleende subsidies. Bekijk het subsidieregister op de pagina Financiële documenten.